Linia czasu dla starożytnego Egiptu

Dzieje Egiptu można podzielić na sześć okresów związanych z panującymi dynastiami oraz trzy okresy przejściowe, które to charakteryzowała bądź słaba władza bądź najazdy sąsiednich państw bądź podziały wewnętrzne.

OKRES PRZEDDYNASTYCZNY
Pierwszy etap w dziejach Egiptu nazywany jest przez historyków okresem przeddynastycznym. Początki osadnictwa na terenach późniejszego państwa egipskiego szacuje się na VI wiek p.n.e. Wtedy to w Delcie i Dolinie Nilu zaczęły powstawać liczne wioski rolnicze. Z biegiem czasu połączyły sie one w księstwa, a następnie utworzyły Królestwo Dolnego Egiptu na północy oraz Królestwo Górnego Egiptu na południu. Było to w VI wieku p.n.e.

OKRES WCZESNODYNASTYCZNY
Przełom w dziejach Egiptu nastąpił około 3100 roku p.n.e., kiedy to król Menes (inaczej zwany Narmer) z Górnego Egiptu dokonał zjednoczenia ziem zamieszkałych przez starożytnych Egipcjan. Począwszy od panowania tego króla można mówić o dynastiach panujących w starożytnym Egipcie. W latach 3100 – 2686 p.n.e. panowały I i II dynastia. Za panowania I dynastii stolica Egiptu znajdowała się w Tanis, mieście położonym w południowej części kraju. Kiedy rzędy sprawowała II dynastia stolica państwa została przeniesiona do Memfis, miasta na północy.
Historycy łączą okres przeddynastyczny z pojawieniem się pisma hieroglificznego.

STARE PAŃSTWO
Epoka określana przez historyków mainem starego państwa to okres panowania dynastii od III do VI. Trwała w przybliżeniu w latach 2686 – 2181 p.n.e.
W tym czasie Egipcjanie zaczęli budować, będące później jednym z symboli ich kraju, piramidy. Pierwszą tego typu budowalą był grobowiec króla Dżosera, czyli piramida schodkowa w Sakkara. Około 2500 roku p.n.e powstały najsłynniejsze i najokazalsze spośród królewskich grobowców piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa w Gizie. Podobnie datuje się powstanie słynnego Sfinksa w Gizie.
W epoce Starego Państwa ukształtowały się podstawy cywilizacji starożytnego Egiptu. Istniejące wówczas stosunki społeczne przetrwały niemal do kresu dziejów starożytnego Egiptu. Mówiąc o tym okresie można już mówić o tradycyjnych egipskich wierzeniach oraz o sztuce i architekturze charakterystycznej dla starożytnego Egiptu.
Koniec epoki wyznacza panowanie Repima I, które trwało ponad 90 lat i przyczyniło sie do osłabienia władzy centralnej.

I OKRES PRZEJŚCIOWY
Pierwszy okres przejściowy w dziejach Egiptu nastąpił w latach 2181 – 2060 p.n.e. , czyli za rządów VII, VIII, IX i X dynastii. Panujący wówczas władcy byli słabi i zalezni od lokalnych książąt.

ŚREDNIE PAŃSTWO
Panowanie dynastii XI i XII historycy określają mianem Średniego Państwa. Epoka ta trwała od 2064 roku p.n.e, kiedy to król tebański z XI dynastii Mentuhotep II zjednoczył państwa egipskie i utworzył nową stolicę w Tebach. Jej koniec datuje się na 1786 rok p.n.e.
Rządy XII dynastii, obejmujące lata 1991 – 1786 p.n.e., uznaje się za klasyczną epokę cywilizacji faraonów. W tym czasie nastąpił rozwój gospodarczy państwa. Stało się to dzięki wykorzystaniu nieużytków pod uprawę oraz zagospodarowaniu nowych ziem. Egipt stał się też potęgą polityczną. Faraonowie objęli swym panowaniem Nubię oraz Azję Zachodnią.
Z okresu średnigo państwa pochodzą groby faraonów w Dolinie Królów.

II OKRES PRZEJŚCIOWY
Panowanie dynastii XIII – XVIII, obejmujące lata 1786 – 1567, określa się mianem II okresu przejściowego.
W latach 1670 – 1543, czyli za rządów XV i XVI dynastii, północe i centralne ziemie Egiptu znalazły sie pod panowaniem Hyksosów, którzy przybyli z Palestyny.
Kryzys państwa egipskiego zakończyło powstanie narodowe pod wodzą książąt tebańskich, które przyczyniło się do wypędzenia Hyksosów i zjednoczenia Dolnego i Górnego Egiptu.

NOWE PAŃSTWO
Epoka Nowego Państwa to okres największego blasku, zwany “imperialnym”. Granice państwa na skutek podbojów sięgnęły rzeki Eufrat.Często określa się ją jako odrodzenie w dziejach starożytnego Egiptu, trwające w latach 1567 – 1085, czyli za panowania XVIII, XIX i XX dynastii.
W tych czasach na tronie egipskim zasiadali najwybitniejsi władcy. Z XVIII dynastii pochodzą:
królowa-faraon Hatszepsut,
Totems III i Amenhotep III, za których panowania Egipt stał się potęgą militarną i ekonomiczną,
“faraon-heretyk” Echnaton, który przeprowadził reformę religijną,
“król-chłopiec” Tutanchamon.
Natomiast najsłynniejsi królowie z dynastii XIX to:
Ramzes II, zwycięzca bitwy pod Kadesz,
Ramzes III, który odparł próbę inwazji na Egipt podjętą przez “ludy morza” pod koniec XII wieku.

III OKRES PRZEJŚCIOWY
Po epoce świetności nastąpił trzeci okres przejściowy, obejmujący panowanie dynastii XXI – XXIV w latach 1085 – 715 p.n.e.
Na przełomie XI i VIII wieku p.n.e. nastąpił podział Egiptu, najpierw za królów z Tonis w Delcie, a następnie za królów libijskich.

OKRES PÓŹNY
Rządy dynastii XXV – XXXI w latach 715 – 332 p.n.e. określane są jako Okres Późny w dziejach Egiptu.
W 715 roku p.n.e. Nubijski faraon Piancki z XXV dynastii zjednoczył Egipt Górny i Egipt Dolny.
W latach 668 – 654 p.n.e. miała miejsce okupacja asyryjska, która została odparta przez królów egipskich z Sais z XXVI dynastii. Nie był to jednak koniec najzdów obcych ludów. W 525 roku p.n.e. część ziem egipskich znalazła się pod panowaniem Persów. W 341 roku p.n.e. rozpoczęła się druga okupacja perska.
Koniec Egiptu faraonów nastąpił w 332 roku p.n.e, kiedy to król Macedonii Aleksander Wielki podbił ziemie należące do państwa egipskiego

W latach 323 – 31 p.n.e. na tronie egipskim zasiadali królowie z greckiej dynastii Ptolemeuszy. Ostatnim władcą z tej dynastii była Kleopatra, której rządy zakończyły się podbojem Egiptu przez starożytnych Rzymian. Panowanie rzymskie trwało od 31 roku p.n.e. Do 395 roku n.e., kiedy to tereny będące niegdyś posiadłością faraonów podbili Arabowie.
Koniec dziejów starożytnego Egiptu wyznacza 641 rok n.e.


Źródła:
Ryszard Kulesza “Świat starozytny” Historia starozytna i teksty źródłowe dla szkół średnich. Wydawnictwo MADA Warszawa 2000
“Wędrówki po starozytności” pod redakcją Romano Solbiati, “Świat książki” Warszawa 20002. 2012-03-20


Zobacz także:
Starożytna Grecja
Starożytny Rzym


 • Strona główna
 • Sfinks
 • Grobowiec Tuta
 • Świątynie egipskie
 • Piramidy
 • Faraonowie
 • Linia Czasu
 • Historia Egiptu
 • Kult faraona
 • Bogowie i boginie
 • Kleopatra